top of page
Move.jpg

3D

המשימה: יצירת כרזה לכליזמרים בצפת.
הקונספט: הבסיס לכרזה הוא המספר 1987, שנה שבה הוקם הכליזמרים בצפת.
המסר: מובילים את צפת לעשור חדש.

bottom of page